AkWelsapar_Aypi hakynda rowayat

Aýpi hakynda rowaýat

By Ak Welsapar
Language: Turkmen
Novel ⋅ Gün Neşirýaty 2022 ⋅  176 pages 
 ISBN 978-91-976305-9-7

Aýpi baradaky gussaly hekaýatyň ne öňi bar, ne soňy, bir säw bilen diňe guraksy mazmuny galypdyr. Ýaş gelniň gysga ömri we tragiki ölümi adamlary hiç wagt düýpli gyzyklandyrmandyr. Ýöne bu ýerlerde balykçylar adalatsyz jezalandyrylan aýalyň ynjalyksyz ruhundan eýmenip, deňze çykanlarynda onuň bilen iltegli alamata gabat gelmekden çekinipdirler.

Gelniň ykbaly-da, onuň doly ady-da, biweç gorkynyň nähak pidasy bolup, asyrlaryň tümlüginde ýitip gidipdir we ondan diňe gussaly rowaýat galypdyr…

Shopping Cart