Astrid Lindgren_Lillebror och Karlsson på Taket (1)

Körpe we Üçekde ýaşaýan Karlsson

By Astrid Lindgren
Translated by Gün Förlag 
Language: Turkmen
Novel ⋅ Gün Neşirýaty 2018 ⋅  188 pages 
 ISBN 978-91-982449-4-6

Stokgolmyň iň bir adaty köçesinde iň bir adaty tamyň depesinde Karlsson atly adamjyk ýaşaýar. Onuň ullakan tüsseçykaryň arkasynda, gizlençek ýerde öýi bar. Bir gün ol aňyrdan uçup gelip, aýnadan içeri girýär-de, ”Men dünýäde iň ökde bugmaşyn sürýänçi” diýip, özüni tanadýar. Şol günden başlap, Karlsson bilen bu köpgatly tamyň dördünji gatynda ýaşaýan Körpe dost bolýarlar. Karlsson dostuna bugmaşyny nädip işletmelidigini görkezýär. Üçekde ýaşaýan adamjygyň gepine ynansaň, onda ol ähli ugurdan birinjilik. Aýratynam oýun oýnamakda, dünýäde Karlssona taý geljek dost ýokdugy jedelsiz.  

Shopping Cart