Yusup Azmun_Söz kökumiz_Öz kökumiz_Cover_1

SÖZ KÖKÜMIZ – ÖZ KÖKÜMIZ

By Yusup Azmun
Language: Turkmen
Gyzykly ylym ⋅ Gün Neşirýaty, 2016 ⋅  560 s. 
ISBN 978-91-982449-3-9

Professor, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Döwlet baýragynyň laureaty, Beýik Britaniýanyň Lingwistler institutynyň agzasy, tanymal dilçi we edebiýatçy alym Yusup Azmunyň bu kitabynda türkmen diliniň taryhyna we türkmen kökli sözleriň pars, arap hem ýewropa dillerine ýaýraýşyna degişli gyzykly taryhy faktlar derňelýär.

Şeýle-de kitapda türkmen diliniň pars, arap we beýleki gündogar dilleri bilen gadymdan gelýän özara gatnaşygyna, goňşy Eýranyň territoriýasyndaky türkmen asylly ýüzlerçe toponimleriň, ýagny ýer-ýurt atlarynyň gelip çykyşyna degişli giňişleýin örän gyzykly maglumatlar berilýär. 

Shopping Cart